www.humanhair.sk

predlžovanie vlasov - zahusťovanie vlasov

Platba a dovoz

Všetky ceny tovaru vystavovaného v internetovom obchode www.humanhair.sk sú konečné. Predávajúci je platcom DPH.

Doprava tovaru zdarma je pri objednávke nad 90 EUR.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru a to buď formou dobierky v mieste dodania tovaru, dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, že je u jednotlivého tovar v akcii alebo je na neho poskytovaná zľava, je uvedená cena už po tejto zľave, teda konečná.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, aleob v prípade neoprávneného zásahu do obsahu.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi.
V prípade zásielky na českú adresu, uhradí kupujúci prepravnej službe pri doručení cenu zásielky vrátane poštovného, prípadne iných poplatkov s tým spojených, v hotovosti v českých korunách prepočítanou aktuálnym kurzom.
Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy a to i bez predchodzieho upozornenia kupujúceho. Táto zmena se však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia alebo zmenou jej ceny.

Vlastnické právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamžikom zaplatenia kúpnej ceny po prevzatí tovaru kupujúcim.

Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
Pokračovať